Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Regulaminy

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z lotniska publicznego w Kąkolewie oraz podstawowe przepisy porządkowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochronylotów oraz utrzymaniem porządku na lotnisku, obowiązujące w stosunku do wszystkich osób znajdujących się na terenie lotniska.

2. Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie określenia lub skróty oznaczają:

 1. AIP (Aeronautical Information Publication) – zbiór informacji lotniczych publikowanych i wydawanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej,
 2. część lotnicza lotniska – obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych oraz do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu,
 3. dowódca statku powietrznego – dla statków powietrznych wykonujących loty z załoga osoba wyznaczona przez użytkownika statku powietrznego do pełnienia funkcji dowódcy; jeżeli załogę statku powietrznego stanowi jedna osoba, pełni ona funkcję dowódcy.
 4. DS, DK – droga startowa, droga kołowania,
 5. główny użytkownik – podmiot, który na stałe wykonuje działalność lotniczą związaną z operacjami lotniczymi na lotnisku w oparciu o ważną umowę z Zarządzającym wymieniony w dokumentacji rejestracyjnej lotniska,
 6. INOP – Instrukcja Operacyjną lotniska Kąkolewo,
 7. Kierujący lotami – osoba wyznaczona przez Zarządzającego uprawniona do:
  • udzielania informacji oraz wskazówek załogom statków powietrznych oraz monitorowania ich ruchu;
  • kierowania ostrzeżeń i zaleceń do załóg statków powietrznych w przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa;
  • wyznaczania dodatkowych osób pełniących funkcje pomocnicze podczas lotów oraz określania zakresów ich działania i odpowiedzialności.
 8. lotnisko – lotnisko użytku publicznego Kąkolewo o kodzie lotniska wg ICAO: EPPG i kodzie referencyjnym: 2A,
 9. loty łączone – loty lub skoki spadochronowe, odbywające się z dwóch lub więcej STARTÓW lub dróg startowych,
 10. NOTAM (Notice To AirMen) – zawiadomienie rozpowszechniane za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierające informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służb, procedur lub o niebezpieczeństwie, których przekazywanie we właściwym czasie zainteresowanym ma zasadnicze znaczenie dla operacji lotniczych,
 11. operacja lotnicza – rozumiana jest jako start lub lądowanie statku powietrznego
 12. PRN – pole ruchu naziemnego, tj. część lotniska wykorzystywana do ruchu naziemnego statków powietrznych: drogi startowe, drogi kołowania, płyty postojowe,
 13. SP – statek powietrzny,
 14. START – wyznaczone i oznakowane miejsce na polu ruchu naziemnego,
 15. użytkownik – podmiot doraźnie wykonujący na lotnisku operacje lotnicze,
 16. stały użytkownik – podmiot na stałe korzystający z lotniska
 17. VFR (Visual Flight Rules) – zasady lotu z widocznością,
 18. zarządzający – podmiot wpisany do rejestru lotnisk cywilnych jako zarządzający lotniskiem – Spółka Aeroport Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie (62-006) przy ul. Startowej 1.
 19. Użytkownik statku powietrznego – właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik danego statku powietrznego do rejestru statków powietrznych.

3. Dostępność lotniska

 1. Lotnisko jest czynne w terminach i godzinach ustalonych przez Zarządzającego i wskazanych w AIP.
 2. W terminach i godzinach wskazanych przez Zarządzającego i AIP lotnisko jest dostępne dla wszystkich SP użytkowników zgodnie z INOP.
 3. Poza wskazanymi terminami i godzinami lotnisko dostępne jest dla SP wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządzającego. W celu uzyskania zgody na wykonanie operacji lotniczych należy skontaktować się z Zarządzającym na co najmniej 2 godziny przed planowaną operacją.
 4. O uzyskanie zgody występuje użytkownik lub dowódca SP.
 5. Niezależnie od zgody Zarządzającego na operację lotniczą użytkownik lub dowódca SP ma obowiązek każdorazowo przed rozpoczęciem lotu/lotów zapoznać się z sytuacją ruchową na lotnisku, a w przypadku przylotów dowódca SP obowiązany jest utrzymywać łączność radiową na częstotliwości lotniska w celu uzyskania informacji o warunkach panujących na lotnisku, obowiązujących kierunkach startów oraz warunkach meteo.
 6. Poza wskazanymi terminami i godzinami pierwszeństwo w wykonywaniu operacji lotniczych posiadają główni użytkownicy lotniska.

4. Wykonywanie operacji lotniczych

Podczas planowania i wykonywania operacji lotniczych, w tym kołowania na start lub na płyty postojowe, dowódca SP zobowiązany jest do:

 • przestrzegania wszystkich nakazów i poleceń Zarządzającego lub wyznaczonego kierującego lotami,
 • przestrzegania procedur wynikających z obowiązujących przepisów wykonywania lotów oraz warunków opisanych w  INOP lotniska.

5. Wykonywanie lotów  łączonych

 1. Jeżeli na lotnisku wykonywane są loty łączone Zarządzający wyznacza jednego kierującego lotami.
 2. Kierujący lotami wyznacza kierunek startów i lądowań oraz kolejność wykonywania operacji lotniczych.

6. Dostęp do pola ruchu naziemnego

 1. Lotnisko oznakowane jest tablicami informacyjnymi o zakazie wjazdu pojazdów i wstępu osób postronnych na płytę lotniska.
 2. Dostęp nieupoważnionych osób do pola ruchu naziemnego (PRN) jest ograniczony (tablice ostrzegawcze). Dostęp do PRN wyłącznie za zgodą Zarządzającego.
 3. W przypadku nieuzasadnionego wtargnięcia na PRN osoby, czy osób postronnych lub pojazdów, powiadomione zostają odpowiednie służby porządkowe (Policja).

Ruch kołowy

 1. Nadzór nad ruchem pojazdów na terenie lotniska prowadzi Zarządzający poprzez osobę oddelegowaną do tego zadania. W czasie pracy osoby funkcyjnej należy stosować się do jego wskazówek czy instrukcji.
 2. Ruch kołowy po polach ruchu naziemnego (PRN) w godzinach otwarcia lotniska może być wykonywany tylko w związku z obsługą operacji lotniczych.
 3. Ruch kołowy powinien odbywać się skrajem lotniska lub wg instrukcji osoby funkcyjnej do kierowania ruchem na lotnisku. Osoby znajdujące się na PRN muszą mieć łączność z osobą wyznaczoną do kontaktu przez Zarządzającego.
 4. Na lotnisku, w przypadku pojazdów kołowych, obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego z uwzględnieniem ograniczeń prędkości jazdy.
 5. Na terenie lotniska obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Samochody poruszające się po PRN muszą mieć włączone światła sygnalizacyjne lub awaryjne a ponadto mieć łączność z osobą oddelegowaną przez Zarządzającego.
 6. Ruch kołowy może odbywać po skrajnych częściach lotniska poza polem wzlotów.
 7. Osobom postronnym, nieznającym przepisów ruchu lotniczego, przydziela się osobę upoważnioną do pomocy w poruszaniu się po PRN.
 8. Prędkość poruszania się pojazdów, obok statków powietrznych parkujących na płycie postojowej nie może przekroczyć  10 km/h.
 9. Ponadto kierujący pojazdem powinien zachować odległość przynajmniej 3m od nieruchomego statku powietrznego z niepracującymi silnikami, za wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do obsługi statku powietrznego.
 10. Pojazdy ratownicze, które biorą udział w akcji ratowniczej mają pierwszeństwo przed pozostałymi uczestnikami ruchu na lotnisku.
 11. Zabrania się przejazdu pojazdów przed i za statkami powietrznymi, których silniki pracują.
 12. Ruch wszelkich pojazdów w okolicach hangaru  jest zabroniony podczas:
  • ruchu statku powietrznego na stanowisku,
  • pracy lub uruchamiania silników statku powietrznego na stanowisku.
 13. Pojazd stojący w obszarze PRN musi być pod stałym nadzorem kierującego, który powinien zapewnić możliwość natychmiastowego odjazdu z miejsca postoju.
 14. Statek powietrzny ma pierwszeństwo przed pojazdami kołowymi poruszającymi się w polu ruchu naziemnego.
 15. Ruch pojazdów niezwiązanych z obsługą operacji lotniczych i lotniska odbywa się na zasadach opisanych w INOP.

Ruch pieszy

 1. Ruch pieszy na PRN jest zabroniony, za wyjątkiem osób przebywających na ściśle określonych częściach PRN wykonujących prace techniczno-konserwacyjne infrastruktury lotniska oraz inne czynności związane z działalnością lotniczą, zgodnie z procedurami opisanymi w INOP.
 2. Ruch pieszy powinien odbywać się skrajem lotniska lub wg instrukcji osoby funkcyjnej do kierowania ruchem na lotnisku. Osoby znajdujące się na PRN muszą mieć łączność z osobą wyznaczoną do kontaktu przez Zarządzającego.
 3. Dostęp do PRN mają tylko osoby w/w oraz upoważnione do obsługi statków powietrznych i biorące udział w działaniach operacyjnych lotniska.
 4. Udając się na start należy zachować szczególną ostrożność prowadząc obserwację pola wzlotów oraz przestrzeni wokół lotniska.
 5. Niezbędny ruch po polu wzlotów należy wykonywać jak najkrótszą drogą z zachowaniem szczególnej ostrożności i obserwacji pola wzlotów i przestrzeni wokół lotniska.

7. Przepisy porządkowe

 1. Na terenie lotniska zabrania się:
  1. pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących prowadzić do zakłócenia funkcjonowania lotniska;
  2. wnoszenia na teren lotniska, bez stosownego zezwolenia, broni i materiałów niebezpiecznych lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska;
  3. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu lotniska;
  4. spożywania alkoholu lub palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz wnoszenia i zażywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych;
  5. prowadzenia bez zgody Zarządzającego lotniskiem:
   • zbiórek pieniężnych,
   • działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej lub innej działalności zarobkowej,
   • działalności artystycznej, politycznej
   • komercyjnych operacji lotniczych,
   • organizacji imprez,
   • używania otwartego ognia (palenia ognisk, grillowania itp.);
  6. zakłócania, uniemożliwiania lub utrudniania wykonywania przez personel lotniska lub przewoźnika lotniczego obowiązków służbowych;
  7. dokonywania nieuprawnionych zmian w wyposażeniu lotniska, urządzeniach lub systemach lotniskowych oraz utrudniania lub uniemożliwiania korzystania z urządzeń lub pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego lub służbowego znajdujących się na terenie lotniska;
  8. parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  9. naruszania określonych przez Zarządzającego lotniskiem warunków ruchu pojazdów i pieszych na terenie strefy operacyjnej lotniska;
  10. przebywania w strefie zastrzeżonej lotniska i w strefie operacyjnej lotniska bez upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu do stref zastrzeżonych lotniska określonych przez Zarządzającego lotniskiem.
 2. W przypadku naruszenia określonych działań i sposobów zachowania przez dowódców statków powietrznych albo innych osób, Zarządzający ma prawo do nakazania opuszczenia Lotniska przez te osoby.
 3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do przedstawicieli służb państwowych i samorządowych dysponujących bronią i materiałami niebezpiecznymi lub innymi przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska.
 4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do substancji psychotropowych stosowanych w wyniku udokumentowanego zalecenia lekarza.

8. Opłaty lotniskowe

 1. Korzystanie z lotniska, w tym wykonywanie operacji lotniczych podlega opłatom opublikowanym w AIP oraz na stronie internetowej lotniska.
 2. Z obowiązku opłat za korzystanie z lotniska zwolnione są SP wykorzystywane przez służby publiczne, ratownicze, gaśnicze.

9. Prowadzenie działalności gospodarczej na lotnisku

Prowadzenie działalności gospodarczej na lotnisku z wykorzystaniem jego części lotniczej, a zwłaszcza DS, DK i płyty postojowej, wymaga uzyskania zgody Zarządzającego oraz zawarcia w tym zakresie odrębnej umowy.

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje umieszczony na stronie internetowej lotniska oraz w miejscu powszechnie dostępnym dla użytkowników lotniska.
 2. Niezależnie od zapisów regulaminu Zarządzający może wprowadzić szczególne regulacje dotyczące korzystania z lotniska w przypadku udostępniania lotniska do organizacji imprez, w szczególności masowych, lub innych przedsięwzięć.