Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Procedury

PROCEDURA ZARZĄDZANIA PŁYTĄ POSTOJOWĄ

 1. Za realizację procedury odpowiada osoba funkcyjna do zarządzania płytą postojową.
 2. Zarządzający nie wyznacza koordynatora ruchu naziemnego.
 3. Na lotnisku została wyznaczona jedna płyta PPS 1 (oznaczona na planie zagospodarowania nr 8). Płyta postojowa ma nawierzchnię sztuczną i znajduje się po północno-zachodniej stronie lotniska.
 4. Standardowe drogi kołowania do PPS 1:
  • Wykonując operacje na DS-1:
   • a) Kończąc dobieg przy progu 28R kołować przedłużeniem nawierzchni sztuczniej do jej końca, następnie skręcić na DK A, dokołować do DK G, a następnie kołować nią w kierunku zachodnim do PPS 1, lub;
   • b) Skręcić na DK B, dokołować do DK G, a następnie kołować nią w kierunku zachodnim do PPS 1;
   • c) Wykorzystując DK C dokołować do DK G, a następnie kołować nią w kierunku zachodnim do PPS 1;
   • d) Kończąc dobieg przy progu 10L skręcić na DK D i dokołować nią do PPS 1, lub;
   • e) Kołować przedłużeniem nawierzchni sztucznej do jej końca, a następnie skręcić na DK E i dokołować nią do PPS 1.
  • Wykonując operacje na DS-2:
   • a) Kończąc dobieg przy progu 28L z zachowaniem ostrożności wkołować na DS-1, następnie skręcić w prawo i kołować przedłużeniem nawierzchni sztuczniej do jej końca, skręcić na DK A, dokołować do DK G, a następnie kołować nią w kierunku zachodnim do PPS 1, lub;
   • b) Z zachowaniem ostrożności przekołować przez DS-1 na DK B, dokołować do DK G a następnie kołować nią w kierunku zachodnim do PPS 1;
   • c) Wykorzystując DK C z zachowaniem ostrożności przekołować przez DS-1 na DK C, dokołować do DK G a następnie kołować nią w kierunku zachodnim do PPS 1;
   • d) Kończąc  dobieg przy progu 10R, z zachowaniem ostrożności przekołować przez DS-1 na DK D i dokołować nią do PPS 1, lub;
   • e) Z zachowaniem ostrożności wkołować na DS-1, następnie skręcić w lewo i kołować przedłużeniem nawierzchni sztuczniej do jej końca, skręcić na DK E i dokołować nią do PPS 1.
 5. W czasie kołowania obowiązuje zakaz wjazdu i przecinania DS- 1 jeżeli jakikolwiek statek powietrzny znajduje się na niej lub podchodzi do lądowania.
 6. Płytę postojową PPS 1, a także miejsca na niej przydziela Kierownik Szkolenia lub osoba wyznaczona przez Zarządzającego. Przydzielenie miejsc następuje po dokołowaniu do PPS 1.
 7. Po dojechaniu do płyty postojowej statek powietrzny zgodnie z wytycznymi Kierownika Szkolenia lub osoby wyznaczonej przez Zarządzającego kołuje po żółtych liniach na wyznaczone stanowisko postojowe.
 8. Każdy statek powietrzny musi zachować separację minimum 3 m od innego stojącego obok statku powietrznego.
 9. Na płycie postojowej mogą znajdować się tylko osoby za zgodą zarządzającego, ubrane w odblaskowe kamizelki. Nie dotyczy to osób wysiadających i wsiadających do statku powietrznego.

INSTRUKCJA PORUSZANIA SIĘ POJAZDÓW I PIESZYCH NA TERENIE LOTNISKA

 1. Za realizację procedury odpowiada osoba funkcyjna do kierowania ruchem pojazdów i pieszych na lotnisku.
 2. Osobom postronnym, nieznającym zasad i przepisów ruchu lotniczego, przydziela się osobę funkcyjną w czasie poruszania się po lotnisku.
 3. Ruch kołowy i pieszy powinien odbywać się skrajem lotniska lub wg instrukcji osoby funkcyjnej do kierowania ruchem na lotnisku. Osoby znajdujące się na PRN muszą mieć łączność z osobą funkcyjną wyznaczoną do kontaktu przez Zarządzającego.
 4. Lotnisko oznakowane jest tablicami informacyjnymi o zakazie wjazdu pojazdów i wstępu osób postronnych na płytę lotniska.
 5. Ruch osób pieszych:
  • Ruch pieszych na PRN jest zabroniony, za wyjątkiem osób przebywających na ściśle określonych częściach PRN wykonujących prace techniczno-konserwacyjne infrastruktury lotniska oraz inne czynności związane z działalnością lotniczą, zgodnie z procedurami opisanymi w INOP.
  • Dostęp do PRN mają tylko osoby w/w oraz upoważnione do obsługi statków powietrznych i biorące udział w działaniach operacyjnych lotniska.
  • Udając się na miejsce startu należy zachować szczególną ostrożność prowadząc obserwację pola wzlotów oraz przestrzeni wokół lotniska.
  • Osoby postronne mogą poruszać się po lotnisku tylko w towarzystwie osoby funkcyjnej do kierowania ruchem na lotnisku lub wyznaczonego do tego upoważnionego pracownika.
 6. Ruch pojazdów.
  • Ruch kołowy może odbywać po skrajnych częściach lotniska poza polem wzlotów.
  • Niezbędny ruch po polu wzlotów należy wykonywać jak najkrótszą drogą z zachowaniem szczególnej ostrożności i obserwacji pola wzlotów i przestrzeni wokół lotniska.
  • W czasie pracy osoby funkcyjnej należy stosować się do jego wskazówek i instrukcji.
  • Na lotnisku dla pojazdów kołowych obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego z uwzględnieniem znacznych ograniczeń prędkości jazdy.
  • Dopuszczalna maksymalna prędkość pojazdów na drodze startowej i drodze kołowania wynosi 30 km/h. Ograniczenie prędkości nie dotyczy pojazdów służb ratowniczo-gaśniczych w czasie prowadzenia akcji ratowniczej lub w innych sytuacjach alarmowych.
  • Pojazdy ratowniczo-gaśnicze, które biorą udział w akcji ratowniczej mają pierwszeństwo przed pozostałymi uczestnikami ruchu na lotnisku.
  • Wymaga się, aby kierujący pojazdem przed wjazdem w obszar PRN włączył pulsujące światło koloru pomarańczowego umieszczone na pojeździe oraz światła mijania, w przypadku braku światła pulsującego – światła awaryjne.
  • Prędkość poruszania się pojazdów w pobliżu statków powietrznych nie może przekroczyć 10 km/h.
  • Kierujący pojazdem powinien zachować odległość przynajmniej 3m od nieruchomego statku powietrznego z niepracującymi silnikami, za wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do obsługi statku powietrznego.
  • Zabrania się przejazdu pojazdów przed i za statkami powietrznymi, których silniki pracują.
  • Ruch wszelkich pojazdów w okolicach hangaru jest zabroniony podczas:
   • poruszania się statku powietrznego na stanowisku;
   • pracy lub uruchamiania silników statku powietrznego na stanowisku.
  • Pojazd stojący w obszarze PRN musi być pod stałym nadzorem kierującego, który zapewnia możliwość natychmiastowego odjazdu z miejsca postoju.
  • Statek powietrzny ma pierwszeństwo przed pojazdami poruszającymi się po PRN.
  • Ruch pojazdów niezwiązanych z obsługą operacji lotniczych i lotniska odbywa się na zasadach opisanych w INOP.
 7. Ruch pojazdów niezwiązanych z obsługą lotniska i operacji lotniczych:
  • Ruch kołowy po PRN w godzinach otwarcia lotniska może być wykonywany tylko w związku z obsługą operacji lotniczych.
 8. Zasady egzekwowania przepisów i kontroli kierujących pojazdami.
  • Wyznaczona przez Zarządzającego osoba wydaje wytyczne i instrukcje kierującym pojazdami, których należy przestrzegać podczas wykonywania wszelkich manewrów. Egzekwowanie wynikające z nieprzestrzegania instrukcji realizowane jest w zależności od podmiotów, których dotyczą wytyczne. W przypadku naruszenia wytycznych przez pracowników, pierwszym etapem jest zwrócenie uwagi dotyczącej wykonanej nieprawidłowości. Zignorowanie prośby warunkuje konsekwencjami pracowniczymi zawartymi w Kodeksie Pracy. Niestosowanie się do instrukcji przez współpracowników skutkuje konsekwencjami wynikającymi z umowy o współpracę. Dalsze niespełnienie wymogów właściwego poruszania się po lotnisku wymusza zgłoszenie sprawy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako naruszenie przepisów lotniczych. Niezastosowanie się do wytycznych przez pozostałe osoby rozpatrywane będzie na podstawie art. 210 ppkt 7. Ustawy Prawo Lotnicze.

INSTRUKCJA TANKOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

Tankowanie statków powietrznych na lotnisku Kąkolewo odbywa się na wyznaczonym stanowisku przed stacją paliw z wykorzystaniem urządzenia elektronicznego – tankomatu.

W celu zatankowania statku powietrznego należy:

 1. Otworzyć roletę właściwego dystrybutora;
 2. Przypiąć linkę uziemienia;
 3. Wybrać na tankomacie odpowiedni dystrybutor;
 4. Potwierdzić na tankomacie sposób dokonania płatności – kartą płatniczą lub kartą flotową;
 5. W przypadku płatności kartą płatniczą:
  • podać na tankomacie dane identyfikacyjne,
  • oszacować ilość potrzebnego paliwa i dokonać blokady środków płatniczych na koncie,
  • zdjąć pistolet nalewowy,
  • zatankować statek powietrzny,
  • zawiesić pistolet nalewowy,
  • odebrać fiskalny dokument potwierdzający dokonanie transakcji;
 6. W przypadku płatności kartą flotową:
  • dokonać na tankomacie identyfikacji poprzez zbliżenie karty do czytnika,
  • zdjąć pistolet nalewowy,
  • zatankować statek powietrzny,
  • zawiesić pistolet nalewowy,
  • odebrać niefiskalny dokument potwierdzający dokonanie transakcji;
 7. Zwinąć wąż paliwowy;
 8. Odłączyć i zwinąć linkę uziemienia;
 9. Zamknąć roletę dystrybutora.