Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Opłaty

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych z obsługą operacji startu, lądowania i postoju oraz udostępnienia infrastruktury technicznej lotniska Kąkolewo.
Opłaty lotniskowe pobierane są przez Zarządzającego lotniskiem Kąkolewo (EPPG) – Aeroport Sp. z o.o., podmiotu wpisanego do Rejestru Lotnisk Cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Na opłaty składają się:

  • opłaty za lądowanie;
  • opłaty za postój statku powietrznego;
  • opłaty za hangarowanie.

Opłaty dokonywane są przez użytkownika statku powietrznego, zwanego dalej „Użytkownikiem” korzystającego z usług świadczonych przez zarządzającego lotniskiem. W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego opłatami będzie obciążony właściciel statku powietrznego.

Stawki opłat określonych w niniejszej taryfie są stawkami brutto.
Stawki opłat są określone w złotych polskich (PLN).

SKRÓTY

SP – statek powietrzny;
PPS – stanowisko postojowe SP;
T&G – lądowanie „touch and go”;
MTOW – maksymalna masa startowa SP.

OPŁATA ZA LĄDOWANIE STATKU POWIETRZNEGO

Opłata pobierana jest za każde lądowanie SP, w tym także T&G.
Opłata podstawowa dotyczy SP (za wyjątkiem szybowców) o masie do 2 ton MTOW.
Opłata za lądowanie SP przekraczającego masę 2 ton MTOW powiększona jest o każdą rozpoczętą tonę MTOW.

lp. dotyczy j.m. stawka (PLN) brutto uwagi
1 samoloty szt. 45,00 stawka podstawowa
2 śmigłowce szt. 45,00 stawka podstawowa
3 pozostałe SP szt. 45,00 stawka podstawowa
4 za każdą rozpoczętą tonę SP (poz. 1, 2, 3) szt. 25,00

OPŁATA POSTOJOWA

Za postój trwający do 4 godzin opłaty nie pobiera się.
Za postój powyżej 4 godzin naliczana jest opłata dobowa.
Postój SP odbywa się wyłącznie na wyznaczonych PPS.

lp. dotyczy j.m. stawka (PLN) brutto
1 postój SP na PPS powyżej 4 godz. doba 60,00

HANGAROWANIE

Opłata podstawowa dotyczy SP o masie do 2 ton MTOW.
Opłata za hangarowanie SP przekraczającego masę 2 ton MTOW powiększona jest o każdą rozpoczętą tonę MTOW.
Hangarowanie SP możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządzającym lotniskiem, w miarę dostępności miejsc.

lp. dotyczy j.m. stawka (PLN) brutto
1 samoloty doba 110,00
2 śmigłowce doba 110,00
3 szybowce doba 110,00
4 pozostałe SP doba 110,00
5 za każdą rozpoczętą tonę MTOW doba 20,00
6 samoloty miesiąc 1.200,00
7 śmigłowce miesiąc 1.200,00
8 szybowce miesiąc 1.200,00
9 pozostałe SP miesiąc 1.200,00
10 za każdą rozpoczętą tonę MTOW miesiąc 200,00