Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Partnerzy


Lotnisko w Kąkolewie łączy w sobie kilka funkcji. Z jednej strony jako lotnisko publiczne obsługuje ruch lotniczy General Aviation i sprawuje nadzór operacyjny nad działalnością szkoleniową i sportową. Zaś z drugiej strony pełni rolę ośrodka prac poligonowych z zakresu testowania nowych technologii w lotnictwie.
Uczestnikami i jednocześnie Partnerami tego swoistego „klastra badawczego” pod ogólną nazwą „Projekt Kąkolewo” są zarówno instytucje badawcze i szkolnictwa wyższego, agencja rządowa jak i podmioty nakierowane na działalność szkoleniową i sportową.

PARTNERZY „PROJEKTU KĄKOLEWO”

 


POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Publiczna uczelnia wyższa, której celem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr z zakresu szeroko rozumianej inżynierii, w ścisłym powiązaniu z badaniami naukowymi, rozwojem technologii i innowacjami, przy współpracy z gospodarką i społeczeństwem. Zatrudnionych jest ponad 2 000 osób, z czego ponad 1200 osób to nauczyciele akademiccy, w tym ponad: 100 profesorów, 150 doktorów habilitowanych, 600 doktorów oraz 200 pracowników z wyższym wykształceniem.

W roku 2016 Politechnika Poznańska w ramach specjalności Pilotaż, kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej uruchomiła szkolenia do licencji ATPL. Grono pierwszych 11 studentów rozpoczęło w sezonie 2017 szkolenie praktyczne do licencji ATPL(A). Docelowo, w cyklu 3,5-letnich studiów inżynierskich, szkolonych będzie w sumie 45 pilotów.

W roku 2017 Politechnika Poznańska zakupiła od Aeroklubu Poznańskiego teren na lotnisku Kąkolewo o powierzchni 10 ha na cele realizacji zadań w dziedzinie rozwoju kierunków lotniczych na Politechnice Poznańskiej (ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu), organizacji targów i pokazów lotniczych, rozwijania laboratoriów zajmujących się badaniami wytrzymałościowymi i aerodynamicznymi, rozwijania technologii produkcji w zakresie tworzyw sztucznych), rozwijania konstrukcji lekkich samolotów w zestawach do samodzielnego montażu. W ramach funkcjonowania Akademickiego Klubu Lotniczego prowadzona będzie działalność dydaktyczna w dziedzinie podstawowych lotniczych szkoleń szybowcowych i spadochronowych. Z wykorzystaniem statków pilotowych i bezpilotowych UAV będzie prowadzona działalność naukowa i dydaktyczna, polegająca na rozwoju i badaniach elektronicznych systemów pokładowych różnego przeznaczania, systemów śledzenia, autonomii lotu, a także drobnych elementów pokładowych do zabudowy zewnętrznej i wewnętrznej na statkach powietrznych.

Podejmowanie przez Politechnikę Poznańską inicjatywy i aktywność dotyczące branży lotniczej obejmują aktualnie:
działalność Centrum Kształcenia Lotniczego,
działalność B+R w zakresie bezzałogowych i załogowych statków latających,
kształcenie na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka,
działalność studenckich kół naukowych (silniki i konstrukcje lotnicze, pojazdy kosmiczne, pilotaż i eksploatacja załogowych statków powietrznych).

 


CENTRUM KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Ogólnouczelniana jednostka organizacyjna powołana zarządzeniem Rektora Politechniki 31 stycznia 2014 r.  Celem CKL PP jest zapewnienie studentom Politechniki warunków formalnych do odbywania szkoleń lotniczych, organizowanie szkoleń lotniczych oraz realizacja projektów badawczych związanych z rozwojem specjalności lotniczych. Uwzględniając potencjał naukowy Politechniki Poznańskiej, Centrum Kształcenia Lotniczego może stać się w przyszłości wyspecjalizowaną jednostką rozwoju nowych technologii w obszarze transportu lotniczego.

W roku 2017 Politechnika Poznańska w ramach specjalności Pilotaż, kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu uruchomiła szkolenia studentów do licencji pilota liniowego. Grono pierwszych 11 studentów rozpoczęło w sezonie 2017 szkolenie praktyczne do licencji ATPL(A). W cyklu 3,5-letnich studiów inżynierskich, prowadzone jest równoczesne szkolenie dla 45 uczniów-pilotów. Partnerem w realizacji szkolenia ATPL jest Aeroklub Poznański, a za organizację szkolenia odpowiada CKL PP posiadający certyfikat Organizacji Szkolenia Lotniczego ATO wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Od roku 2020 szkolenie ATPL w ośrodku CKL Politechniki Poznańskiej prowadzone jest na lotnisku w Kąkolewie. Położone w oddaleniu od większych ośrodków miejskich, jednak w optymalnej odległości od dwóch lotnisk kontrolowanych (Poznań – Ławica, Zielona Góra – Babimost) pozwala na swobodne wykonywanie lotów w rejonie lotniska, a zarazem po krótkim dolocie stwarza możliwość treningu w realnych warunkach komunikacyjnych na oprzyrządowanych lotniskach komunikacyjnych.

W roku 2019 Politechnika Poznańska zakupiła symulator lotu ALSIM – klasy FNPT II/MCC. Urządzenie jest wykorzystywane w całym procesie szkolenia studentów do licencji pilota liniowego (wykorzystanie na wszystkich etapach: PPL, CPL, IFR, MCC, JOC). Dzięki zakupowi tak zaawansowanego urządzenia treningowego możliwe jest symulowanie lotów na samolotach jedno i wielosilnikowych tłokowych lądowych oraz samolocie klasy średniego odrzutowca pasażerskiego (model zbudowany na podstawie Boeing 737 i Airbus 320). Dodatkowo studenci mogą trenować najnowsze typy podejść wg GPS.
Ośrodek może się poszczycić flotą samolotów i szybowców szkolnych. Aktualnie Centrum Kształcenia Lotniczego w swojej flocie posiada:

 • 2 samoloty Cessna 172S,
 • samolot Cessna 182T,
 • samolot Zlin 242L,
 • samolot Extra 330LX,
 • samolot Piper Seminole,
 • szybowiec MDM-1 Fox,
 • szybowiec PW-5,
 • szybowiec PW-6U.

 

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE (afiliowane przy ICHB PAN)

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Instytutu Chemii Bioorganicznej  Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) jest wiodącą jednostką dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Poznaniu i centrum KDM oraz operatorem Ogólnopolskiej Światłowodowej Sieci PIONIER.
PCSS uczestniczy z powodzeniem w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w ramach Horyzont 2020 (29 projektów), a także w projektach europejskich innych inicjatyw (AAL, CHIST-ERA, EMPIR) oraz projektach strukturalnych. Do tej pory PCSS zrealizował ponad 200 projektów badawczo-rozwojowych. Obecnie w Poznańskim Centrum zatrudnionych jest ponad 470 pracowników w 19 działach technologicznych oraz w działach administracji (2022), a realizowanych jest obecnie ponad 40 projektów oraz kilkadziesiąt własnych prac badawczo-rozwojowych.

PCSS we współpracy z Politechniką Poznańską realizuje projekt zakładający budowę i walidację modelu organizacji, funkcjonowania i eksploatacji ucyfrowionego lotniska (cyberport) z jego perymetrami (cybersfera) jako zintegrowanego rozwiązania dla lotnisk publicznych(Aerosfera) obsługujących statki powietrzne poziomego i pionowego startu/lądowania, zarówno bezzałogowe statki powietrzne (BSP) jak i załogowe (ZSP).

Głównym zadaniem proponowanego przedsięwzięcia Aerosfera będzie rozbudowa, doposażenie i eksploatacja przez podmioty realizujące projekt lotniska w Kąkolewie badań dot. obsługi ruchu powietrznego BSP i ZSP. Zakres Projektu przewiduje wyposażenie lotniska w specjalistyczną infrastrukturę naukowo-badawczą niezbędną do realizacji prac badawczo-rozwojowych, rozwiązań usługowo-funkcjonalnych na potrzeby transportu lotniczego, eksploatacji użytkowej (pilotaż cywilny i sportowy), logistyki (transport napowietrzny niskowagowy), nadzoru (ruch komunikacyjny, zdarzenia i katastrofy powodowane działalnością człowieka, inspekcja i kontrola) i neutralizacji zdarzeń i katastrof (pomoc kierowana, interwencje precyzyjne, lotnisko zapasowe).

 

AEROKLUB POZNAŃSKI

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej jest właścicielem lotniska Kąkolewo, w tym jego części lotniczej wykorzystywanej do prowadzenia operacji lotniczych statków powietrznych, obejmującej drogi startowe, drogi kołowania, płyty postojowe i drogi techniczne. Aeroklub realizując swoje długofalowe plany przeniósł całą swoją działalność lotniczą z podpoznańskiej Kobylnicy na lotnisko w Kąkolewie.

Potencjał Aeroklubu Poznańskiego:
Obsługa szkoleniowa i instruktorska:

  • instruktorzy szkolenia lotniczego: szybowcowego, samolotowego, balonowego, spadochronowego, akrobacji samolotowej i szybowcowej,
  • instruktorzy szkolenia naziemnego, w tym specjaliści z różnych dziedzin i przedmiotów lotniczych – medycyny lotniczej, metodyki, meteorologii, itp.
  • instruktorzy dyscyplin sportu – sport samolotowy, sport szybowcowy, akrobacja lotnicza,
  • licencjonowani trenerzy w dyscyplinach sportu lotniczego,
  • piloci szybowcowi, samolotowi i balonowi,
  • kierownicy lotów,
  • instruktorzy modelarstwa lotniczego,
  • licencjonowany informatorzy służby informacji powietrznej (FISL) z uprawnieniami lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS).

Obsługa techniczna:

  • mechanicy z uprawnieniami do poświadczania obsługi technicznej samolotów (do 5700 kg),
  • mechanicy z uprawnieniami poświadczania obsługi technicznej szybowców,
  • mechanicy z uprawnieniami poświadczania obsługi technicznej balonów na ogrzane powietrze,
  • uprawnienia na obsługę statków powietrznych jako całości (płatowiec, silnik, śmigło, osprzęt – przyrządy pokładowe),

w ramach Organizacji CAMO – uprawnienia do wydawania poświadczenia zdatności do lotu dla 14 typów statków powietrznych.

Posiadane certyfikaty:
Certyfikat Organizacji Szkolenia Lotniczego FTO-60,
Certyfikat Ośrodka Szkolenia Lotniczego FTO-74,
Podmiot Szkolący Nr 22RPS-03/2012,
Certyfikat Operatora Usług Lotniczych AWC,
Certyfikat Operatora Lotniczego AOC,
Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu CAMO – cert. nr PL.MG.036,
Certyfikat Organizacji Obsługowej AMO – organizacja obsługowa wg PART 145 cert. nr PL.145.059, w tym własna Organizacja Obsługowa samolotów typu Extra.

 

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ang. Polish Air Navigation Services Agency – państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, utworzony 1 kwietnia 2007 r., podległy Ministerstwu Infrastruktury.
Misja: Zapewnienie bezpiecznego i płynnego ruchu lotniczego poprzez efektywne zarządzanie przestrzenią powietrzną.
Wizja: Organizacja o silnej pozycji na europejskim rynku dostawców usług żeglugi powietrznej. Organizacja innowacyjna, inwestująca w wiedzę i rozwój. Organizacja stanowiąca pomost między Wschodem a Zachodem Europy w obszarze zapewniania służb i świadczenia usług.

Założenia i cele strategiczne:
Każde działanie podejmowane w PAŻP i wszyscy pracownicy Agencji przyczyniają się do realizacji wyznaczonych celów w zdefiniowanych czterech Kluczowych Obszarach Skuteczności Działania.
BEZPIECZEŃSTWO (SAFETY) – zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa ruchu lotniczego,
POJEMNOŚĆ (CAPACITY) – zapewnienie wymaganej przepustowości przestrzeni powietrznej i zapewnienie obsługi ruchu przy jak najniższych opóźnieniach,
OCHRONA ŚRODOWISKA (ENVIRONMENT) – zapewnienie zrównoważonego rozwoju usług nawigacyjnych, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, redukcja emisji zanieczyszczeń oraz minimalizowanie hałasu,
EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA (COST EFFICIENCY) – zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług za adekwatną cenę umożliwiającą rozwój Agencji i wzmocnienie stabilności finansowej firmy.

 

ORLEN GRUPA AKROBACYJNA ŻELAZNY

Grupa Akrobacyjna ŻELAZNY jest największą, a zarazem najdłużej i nieprzerwanie działającą cywilną grupą akrobacyjną w historii polskiego lotnictwa.
Powstanie Grupy zainicjowali Prezes Aeroklubu Ziemi Lubuskiej Andrzej Kraszewski i dyrektor Lech Marchelewski, a pierwsze oficjalne treningi rozpoczęły się w sezonie lotniczym 2000 r.
W pierwszym składzie znaleźli się: Sebastian Chrząszcz, Marek Dubkiewicz, Tadeusz Kołaszewski, Wojciech Krupa (trener) i Lech Marchelewski. Kilka lat później GA ŻELAZNY powiększyła się o kolejnych pilotów: Piotra Banachowicza, Piotra Haberlanda i Krzysztofa Kossińskiego.

W listopadzie 2007 r. Aeroklub Poznański rozpoczął współpracę z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej w zakresie działalności GA ŻELAZNY w zakresie szkolenia pilotów w akrobacji samolotowej, treningów i przygotowywania do wykonywania lotów zespołowych. Lotniskiem bazowym stała się Kobylnica, a skład zespołu współtworzyli piloci Aeroklubu Poznańskiego.
W kolejnych latach zespół wyszkolił wielu znakomitych i utalentowanych pilotów występując w formacjach do sześciu samolotów wraz z szybowcem, wykonując pokazy na całym świecie.

Aktualnie zespół lata na samolotach akrobacyjnych EXTRA 330LC, ZLIN 50LS oraz ZLIN 526F, a siedzibą Grupy ŻELAZNY jest lotnisko w Kąkolewie.